biegwolnosci18

IV Bieg Wolności i Solidarności. Ostrów Mazowiecka 4.11.2018r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

InformacjeRegulamin IV Biegu Wolności i Solidarności
OSTRÓW MAZOWIECKA, 4 LISTOPADA 2018 r.
MOSiR, UL. TRĘBICKIEGO


 

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Święta Niepodległości, zwanego dalej „Biegiem” jest – Ludowy Klub Sportowy „Ostrowianka”, a współorganizatorami Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej oraz stowarzyszenie Ostrów Biega.

 1. CELE

 1. Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.

 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.

 4. Promocja Miasta Ostrów Mazowiecka jako przyjaznego dla biegaczy.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 04.11.2018 na terenach Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka.

 2. Biuro Zawodów otwarte będzie w dniu 04.11.2018 w godz. od 08:30 – 09.45. Lokalizacja biura: MOSiR – hol krytej pływalni.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora, zwanej dalej stroną internetową (http://mosir.ostrowmaz.pl). Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

 4. Impreza odbędzie się ulicami wskazanymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  Długość tras organizowanych Biegów: Bieg Główny - ok. 600 m – dystans honorowy, bieg zawodniczy - półmaraton 21 097,5 m. Trasa biegu zawodniczego będzie miała oznaczenia kilometrowe. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 150 minut dla dystansu 21 097,5 m. Godziny startów poszczególnych biegów określone są w punkcie 6 regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny biegów, o czym zobowiązuje powiadomić Uczestników za pośrednictwem strony internetowej.

 5. Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora miejscu.

 6. Program zawodów w dniu 04.11.2018:

 • godz. 09.45 – rozgrzewka

 • godz. 10.00 – start do biegu na dystansie 21 097,5 m

 • godz. 11.00 – start do biegu głównego, na honorowym dystansie ok. 600 m

 • godz. 12.45 – uroczyste zakończenie imprezy

 

 1. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA („WARUNKI”)

 1. W biegu na 21 097,5 m prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 04.11.2018 roku ukończą 16 lat (tj. urodzone przed 05.11.2002 r.) i dokonają pełnej rejestracji do biegu. Osoby poniżej 18 lat zobowiązane są przedstawić zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

 2. Warunkiem uczestnictwa w biegu zawodniczym (21 097,5 m) jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 50 zł. BIEG HONOROWY NA DYSTANSIE ok. 600 m jest BEZPŁATNY! Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem wskazanej przez Organizatora strony http://biegwis18.chiptiming.pl/.

 3. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej,
  o której mowa w punkcie IV.8. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

 4. Zgłoszenia do biegu trwają od 01.10.18 r. do 02.11.2018 za pośrednictwem strony internetowej. Zgłoszeń do biegu głównego, na dystansie honorowym ok. 600 m, można dokonywać do dnia 02.11.2018. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż ustalone Limity Uczestników Biegów Organizator może dopuścić do zgłoszeń
  w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

 5. Każdy Uczestnik zarejestrowany do biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia w Biurze Zawodów dnia 04.11.2018 w godzinach jego pracy (08:30-09.45).

 6. Limity Uczestników Biegu wynoszą odpowiednio 80 osób dla dystansu 21 097,5 m i 80 osób dla biegu honorowego (ok. 600 m). W przypadku wyczerpania limitu numerów startowych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmienienia limitów Uczestników na poszczególnych dystansach.

 7. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z USTAWĄ z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych i Regulaminu. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z  użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są  i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

 8. Uczestnictwo w biegu zawodniczym (21 097,5 m) związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 50 zł do dnia 02.11.18 PRZELEWEM na rachunek bankowy 72 8923 0008 0000 0840 2000 0001,  LKS Ostrowianka, tytułem "Bieg WiS - opłata startowa" lub w wysokości 80 zł GOTÓWKĄ w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanymi na stronie internetowej i/lub do wyczerpania limitu numerów startowych. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej przez stronę internetową płatność odbywa się tylko i wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu. Uczestnik dokonujący płatności za pośrednictwem strony internetowej musi we własnym zakresie zapewnić sobie stabilne łącze internetowe oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa komputera, za pomocą którego dokonuje płatności. Organizator nie odpowiada za problemy i straty wynikłe z niedotrzymania tych warunków przez Uczestnika, a szczególnie za przechwycenie przez szkodliwe oprogramowanie numerów i danych kart kredytowych oraz kodów dostępu do internetowych kont bankowych. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem. Odpowiednie dane kontaktowe udostępnione są na Stronie internetowej.

 9. Weryfikacja Uczestników odbędzie się  w dniu 4.11.2018 w godzinach 08:30-09.45, w Biurze Zawodów. W celu odbioru numeru startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika numeru startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

 10. Ubezpieczenie. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. Zawodnicy otrzymają numer startowy ZWROTNY, agrafki, chip ZWROTNY.

 11. Ograniczenia wiekowe. Wszyscy Uczestnicy biegu zawodniczego na dystansie 21 097,5 m muszą być urodzeni przed 05.11.2002, czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia.
  Inne ograniczenia dotyczące udziału w biegach.
  Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekkingowymi i Nordic Walking). Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

 

 1. Dojazd

Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na Bieg.

 

 

 

 

 

 

 1. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. W biegu na dystansie 21 097,5 m będzie prowadzona klasyfikacja:

  1. w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn

  2. w kategorii: najszybsza mieszkanka i mieszkaniec Powiatu Ostrowskiego.

W klasyfikacjach Organizator przewiduje nagrody rzeczowe/finansowe za miejsca I-III w kategoriach kobiet i mężczyzn. O rodzaju/wysokości których powiadomi uczestników na stronie http://ostrowmaz.pl w późniejszym terminie.

 1. Wszyscy Uczestnicy biegnący w wyznaczonym limicie (punkt IV.6), którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.

 2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:

 • w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,

 • w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom  w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

 2. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres  mosir.ostrowmaz@gmail.com.

 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.


Wyniki

Kobiety.pdf
Mężczyźni.pdf

Aktualności